REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ'

 

 

1. Warunki ogólne 


1.1. Regulamin konkursu fotograficznego 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ', zwany dalej 'Regulaminem' określa warunki i zasady uczestniczenia w Konkursie fotograficznym. 

 

1.2. Organizatorem Konkursu jest 'Stowarzyszenie Nasze Wycieczki' z siedzibą w Szczecinie, zwane dalej 'Organizatorem' . 

 

1.3. W czasie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, w wersji papierowej w trakcie sesji na Syrenich Stawach 02.06 i 03.06. oraz na stronie https://www.naszewycieczki.pl

 

1.4. Konkurs fotograficzny jest częścią projektu: 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ' dofinansowanego ze środków Urzędu Miasta Szczecin. 

 

1.5. Konkurs polega na zrobienia kilku fotografii w czasie sesji zdjęciowej na Syrenich Stawach i przesłanie 1 zdjęcia - Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.


2. Czas trwania konkursu i wystawy.


2.1. Prace konkursowe będzie można przesyłać od 02.06.2023 r. (pierwszy dzień sesji) przez 3 tygodnie, do 25.06.2023 do godz. 24.00 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

2.2. Jury złożone z profesjonalnych fotografów wybierze 10 zdjęć. Informację o znalezieniu się w gronie 10 osób wyróżnionych Uczestnik otrzyma za pomocą wiadomości zwrotnej na adres e-mail najpóźniej do 25.08.2023. 

 

2.3. Wyróżniona fotografia zostanie wydrukowana w formacie pasującym do ramy o wielkości 30 cm x 40 cm i od 29.09.2023 do: 27.10.2023 stanie się częścią wystawy w Książnicy Pomorskiej.

 

2.4. W ostatnim dniu wystawy, 27.10.2023, na finisażu, 10 wybranych oprawionych zdjęć zostanie przekazana autorom, a autor zdjęcia ocenionego najwyżej otrzyma pierwszą nagrodę o wartości 1000 PLN. 

 

2.5. Wystawa po 27.10.2023. jako e-wystawa zostanie wraz z informacjami na temat Syrenich Stawów i w/w projektu umieszczona w formacie pdf w internecie na stronie: https://www.naszewycieczki.pl 


3. Uczestnicy konkursu 


3.1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej 'Uczestnikiem' może być każdy kto zrobi zdjęcia w czasie sesji fotograficznej projektu 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ' i po wybraniu 1 (jednego) najlepszego zdjęcia prześle swoją Pracę Konkursową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3.2. Uczestnik konkursu może zrobić zdjęcia sobie, rodzinie lub grupie osób. 

 

3.3. Każdy uczestnik otrzyma, poprzez e-mail zwrotny, prośbę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) i akceptację regulaminu konkursu.

 

3.4. Dziesięciu uczestników otrzyma, poprzez e-mail zwrotny, informację o wyróżnieniu.

 

3.5. W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego opiekun prawny wypełnia i wysyła na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oświadczenie (Załącznik nr 1) o wyrażeniu zgody na udział w konkursie.

 

3.6. Z Konkursu wyłączeni są członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki, jako Organizatora oraz ich rodziny. oraz osoby i rodziny osób, które wchodzą w skład (JURY) komisji oceniającej nadesłane prace. 


4. Zasady konkursu

4.1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu kilku zdjęć na Syrenich Stawach, na planie zdjęciowym w czasie sesji projektu 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ' i przesłanie w załączniku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  1 zdjęcia (jednego) do kilku mega max, w formacie: JPEG, JPG. 

 

4.2. W mailu należy podać: 1. imię nazwisko autora, 2. adres e-mail, 3. jak w razie wygranej podpisać pracę (imieniem i nazwiskiem / pseudonimem / inicjałem), 4. tytuł zdjęcia, 5. nazwa /marka telefonu lub aparatu, jakim zostało zrobione zdjęcie, 6. inf. czy zdjęcie zostało poddane obróbce cyfrowej  - TAK / NIE.

 

4.3. Technika wykonania zdjęcia jest dowolna. Zdjęcie może być wysłane prosto z telefonu lub aparatu (bez obróbki) lub poddane obróbce (postprodukcji). Liczymy na kreatywne wykorzystanie zdjęcia wykonanego na sesji w celu stworzenia ciekawego efektu wizualnego. Brak ograniczeń w zakresie kolorów (prace mogą być również czarno-białe). Mile widziane stylizacje - początek XX wieku - ubiór lub przedmioty - długa suknia, parasolka, kapelusz, walizka, etc. - pasujące do epoki - patrz zdjęcie tła planu zdjęciowego.

 

4.4. Prace Konkursowe zawierające treści obraźliwe lub obelżywe, naruszające prawa autorskie osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub prawa do wizerunku, a także zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite, naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, godność osobistą, w tym na tle religijnym, etnicznym i rasowym, a także takie, które nie spełniają wymagań określonych niniejszym Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie i podlegają odrzuceniu przez Organizatora. 

 

4.5. Laureatami Konkursu zostaną Uczestnicy, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora, w którego skład wejdą członkowie Stowarzyszenia Nasze Wycieczki, oraz profesjonalni fotograficy pracujący na co dzień w branży fotograficznej. 

 

4.6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.

 

4.7  Uczestnik zgłaszając swoją pracę upublicznia ją na własne ryzyko i we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z umieszczenia Pracy Konkursowej na Wystawie, na stronach internetowych i w serwisie Facebook. Uczestnik tym samym zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikających z faktu publikacji Pracy Konkursowej przez Organizatora. 


5. Nagrody 

5.1. Dziesięć wybranych fotografii zostanie wydrukowanych i oprawionych w ramki 30 cm x 40 cm i stanie się częścią wystawy w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Na finisażu 10 oprawionych fotografii zostanie przekazana osobom wyróżnionym. Jedna osoba otrzyma nagrodę o wartości 1000 PLN.

 

5.2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub na ekwiwalent pieniężny. 

 

5.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady Nagród. Odpowiedzialność z  tytułu rękojmi za wady tych nagród spoczywa na producencie nagród, lub sprzedawcy, od którego nagrody zostały nabyte przez Organizatora. 

 

6. Prawa autorskie


6.1. Publikując Pracę Konkursową Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy oświadcza, że posiada on do wykonanej pracy i do zdjęcia pełne i nieograniczone prawa autorskie, jak również jest uprawniony do dysponowania wizerunkiem osoby bądź osób przedstawionych na zdjęciu, a także posiada zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach podawanych do publicznej wiadomości w tym na portalach i serwisach internetowych. 

 

6.2. Uczestnik bądź Opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu poprzez udział w Konkursie udziela jednocześnie nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swojej Pracy Konkursowej na rzecz Organizatora (od chwili jej udostępnienia) bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wprowadzenia utworu do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono; w zakresie rozpowszechniania utworu - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w tym również w ramach produktów elektronicznych, w ramach sieci multimedialnych, w tym sieci wewnętrznych jak i Internetu oraz w systemie on-line. Jednocześnie opiekun prawny w imieniu Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), a także na stronach internetowych Organizatora oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

 

6.3. Przystępując do Konkursu Uczestnik bądź opiekun prawny w imieniu Uczestnika wyraża zgodę na ekspozycję jego Pracy Konkursowej na wystawie w Książnicy Pomorskiej oraz na opublikowanie przez Organizatora na stronie https://www.naszewycieczki.pl i na profilu facebook stowarzyszenia.

 

7. Wydawanie nagród 

7.1. Pierwsza Nagroda oraz 10 oprawionych wyróżnionych fotografii, zostanie wręczona Laureatom bądź opiekunom prawnym Laureatów na finisażu, w ostatni dzień wystawy w Książnicy Pomorskiej, po podpisaniu protokołu odbioru sporządzonego przez Organizatora. 

 

8. Inne postanowienia

8.1. Uczestnik bądź Opiekun prawny Uczestnika Konkursu przystępując do Konkursu oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie. 

 

8.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

8.3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora Prac Konkursowych w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 6.2. 

 

8.4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu. Od decyzji Organizatora o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu nie przysługuje odwołanie. 

8.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podania przyczyny. 

 

8.6. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284). 8.7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 

 

9. Przetwarzanie danych osobowych 

9.1. Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że: 

 

9.2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w związku z udziałem w konkursie 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ’ jest Stowarzyszenie Nasze Wycieczki z siedzibą w Szczecinie.

 

9.3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym zostało przeprowadzone zdanie, po czym będą trwale usuwane, z wyłączeniem danych dotyczących osób wyróżnionych, których prace zostaną częścią e-wystawy. 

 

9.4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje: imię i nazwisko i adres mailowy: opiekuna prawnego Uczestnika konkursu, Uczestnika konkursu, Laureata Konkursu, opiekuna prawnego Laureata Konkursu.

 

9.5.  Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania publicznego nr WK/OKO/9/2023/CRU Nr 23/0000686 przez okres wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 

 

9.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia zadania publicznego - projektu ‘Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ'. 

 

9.7. Administrator zapewnia, że podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych. Administrator nie zbiera danych wrażliwych i nie narusza praw i wolności osoby, której dane osobowe dotyczą. 

 

9.8. Każdy ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, poprawy ich treści oraz do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

9.9. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo za pomocą adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kontaktować się z Administratorem.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 (Do skopiowania, uzupełnienia i wysłania na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO WYSŁANA ELEKTRONICZNIE 

Ja (imię i nazwisko) ……………………………………..wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem mojego dziecka w konkursie fotograficznych realizowanym w ramach projektu 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ',. 
Ja (imię i nazwisko) ………… wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka, wiek) …………………………………………………………………………………. w Konkursie fotograficznym realizowanym w ramach projektu 'Szczecin - Syrenie Stawy, FOTOGRAFICZNA PODRÓŻ w PRZESZŁOŚĆ',
akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z zasadami przetwarzania danych określonymi w regulaminie konkursu. 

Wyrażam zgodę (w razie wygranej) na ekspozycję pracy mojego dziecka na wystawie w Książnicy Pomorskiej oraz na publikację na stronie internetowej https://www.naszewycieczki.pl

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież