STOWARZYSZENIE "NASZE WYCIECZKI",
wpis do Rejestru Stowarzyszeń dokonano 16.11.2005.
treść jednolita po zmianach dokonanych uchwałą nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Nasze Wycieczki z dnia 11 grudnia 2010 r.


-------------------------------------------------------------

 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Nasze Wycieczki" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, zawiązanym dla realizacji celów  Statutowych. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Szczecin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska i Euroregion Pomerania.

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji i związków stowarzyszeń o podobnych celach.

6. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.

7. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami (wolontariusze).

9. Stowarzyszenie może używać pieczęci. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską.

10. Działalność statutowa Stowarzyszenia będzie prowadzona wyłącznie w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a.) Wzbogacanie lokalnej oferty turystycznej poprzez prezentacje ciekawych miejsc o znaczeniu turystycznym, historycznym i kulturowym.

b.) Promocja aktywnego wypoczynku poprzez czytelne oznaczanie miejsc w dwóch językach : polskim i niemieckim

c.) Popularyzowanie historii Pomorza Zachodniego i ochrona dziedzictwa kulturowego.

d.) Rekultywacja i oznaczenie miejsc istotnych turystycznie, historycznie i kulturowo w woj.zachodniopomorskim i euroregionie pomerania.

e.) Inspirowanie społeczności lokalnych do działań ekoturystycznych, promocja ekoturystyki i aktywnego wypoczynku.

f.) Rozwijanie wiedzy przyrodniczej i świadomości ekologicznej.

g.) Uświadamianie społecznościom lokalnym potencjału i znaczenia ich okolic.

h.) Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, pobudzanie aktywności ekoturystycznej w woj.zachodniopomorskim i euroregionie pomerania, kształtowanie zaangażowanych postaw społecznych.


 
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a.) Gromadzenie informacji wraz z dokumentacją fotograficzną,

b) Prezentacje ciekawych miejsc i tras rowerowych w Internecie

c) Działalność popularyzacyjno-wydawniczą w dwóch językach : polskim i niemieckim

d) Zamieszczanie informacji bezpośrednio przy obiektach - tablice informacyjne w dwóch językach : polskim i niemieckim

e) Organizowanie wycieczek w celu zaprezentowania ciekawych miejsc i tras w regionie.

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie posiada członków:
a.) zwyczajnych,
b.) wspierających,
c.) honorowych.
 
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a.) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b.) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 
5. Członek zwyczajny posiada:
a.)czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
b.)prawo i obowiązek uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
c.)prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia
d.)obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i innych uchwał władz Stowarzyszenia
e.)obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia i popularyzacji jego celów
f.)obowiązek regularnego płacenia składek członkowskich.

6.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

7.Prawa członka wspierającego:
a.)branie udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia;
b.)zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
c.)udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
d.)członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

8.Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

9.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

10.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

11.Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

12.Prawa członka honorowego:
a.)branie udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia;
b.)zgłaszanie wniosków co do działalności Stowarzyszenia;
c.)udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.”

13. skreślony.

14. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.
  
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a.) Walne Zgromadzenie Członków,
b.) Zarząd,
c.) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

3. (skreślony).

4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a.) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b.) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia winno być zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają większością 3/4 głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a.) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b.) uchwalania zmian statutu,
c.) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d.) udzielanie Zarządowi absolutorium,
e.) (skreślony)
f.) (skreślony)
g.) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h.) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i.) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
j.) (skreślony),
k.) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l.)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m.) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

11. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

121. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

13. Do kompetencji Zarządu należą:
a.) realizacja celów Stowarzyszenia,
b.) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c.) (skreślony),
d.) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e.) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f.) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g.) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h.) przyjmowanie i skreślanie członków.
i.) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
j.) sporządzanie sprawozdań finansowych,
k.) tworzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Stowarzyszenia i opracowywanie regulaminów wewnętrznych.

14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.) kontrolowanie działalności Zarządu,
b.) prawo wystąpienia z wnioskiem z kontroli Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c.) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

17 . W razie gdy skład Zarządu albo Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

18. Stowarzyszenie może powoływać spośród swoich członków zespoły do wykonywania określonych zadań, zwane dalej Radami.

19. Rada jest powoływana uchwałą Zarządu, podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich członków Zarządu.

20. Uchwała w przedmiocie powołania Rady zawiera w szczególności:
a. cel powołania Rady;
b. sposoby realizacji określonego celu, obowiązki i zadania do wykonania przez Radę;
c. uprawnienia dla członków Rady;
d. skład osobowy Rady;
e. czas na jaki zostaje powołana.

21. W skład Rady wchodzi jeden albo dwóch przedstawicieli Zarządu oraz nie więcej jak 6 innych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

22. W przypadku:
a) złożenia rezygnacji z funkcji członka Rady
b) długotrwałej choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady
c) śmierci członka Rady
d) utraty członkostwa zwyczajnego przez członka Rady
Zarząd w drodze uchwały powoła do Rady inną osobę spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia albo postanowi o zmniejszeniu składu Rady.

23. Zarząd udzieli członkom Rady pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia we wszystkich sprawach związanych z celem powołania Rady


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a.) ze składek członkowskich,
b.) darowizn, spadków, zapisów,
c.) dotacji i ofiarności publicznej.

11. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z Działalność fotograficzna

79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

12. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

85.5 Pozaszkolne formy edukacji

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

74.20.Z Działalność fotograficzna

79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą”


2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia lub w Kasie Stowarzyszenia „Nasze Wycieczki.

 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 
6. Dochód osiągany w toku działalności przeznaczany jest na działalność statutową.

7. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa.

b) w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

c) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

d) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

e) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.